vedtægter

§ 1. Navn
Enhedslisten – de rød-grønne i Assens.
§ 2. Formål
Afdelingen er en lokalafdeling under Enhedslisten – de rød-grønne og tilslutter sig dermed dennes idégrundlag.
Afdelingen vil arbejde for at styrke venstrefløjen i Assens, både i bevægelserne og i det politiske system.
§ 3. Medlemmer
Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Assens-afdelingens geografiske område har ret til medlemskab af Enhedslisten – de rød-grønne i Assens. Enhedslistemedlemmer, der bor uden for Assens-afdelingens geografiske område, men som føler mest tilknytning til Assens, kan blive medlem af afdelingen. Overflytning kræver godkendelse af landsorganisationen, som rådfører sig med Enhedslisten – de rød-grønne i Assens.
§ 4. Struktur
Afdelingens myndigheder er:
Generalforsamlingen, medlemsmødet og bestyrelsen.
§ 5. Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for indkaldelsen, der skal være skriftlig, og som skal være tilgået medlemmerne senest fire uger før afholdelsen af generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter
• Velkomst – valg af dirigent og referent
• Bestyrelsens beretning
• Om muligt orientering om folketingsarbejdet i det forgangne år
• Om muligt orientering om regionsarbejdet i det forgangne år
• Om muligt orientering om byrådsarbejdet i det forgangne år
• Godkendelse af regnskab og budget
• Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
• Behandling af indkomne punkter på dagsordenen
• Opstilling af kandidater ved kommunevalg. Herunder beslutning om opstillingsform og procedure for endelig vedtagelse af kandidatliste. Se også § 10 stk.1.
• Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor
• Eventuelt
Ethvert medlem kan senest 7 dage før generalforsamlingen fremsætte punkter til dagsordenen. Forslagene fremsendes til bestyrelsen.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 1/4 af medlemmerne, med nedrunding (f.eks. er ¼ af 51 medlemmer: 12,75 medlemmer, hvilket svarer til 12 medlemmer), eller et flertal af bestyrelsen. I tilfælde af Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal ledsages af en motiveret dagsorden.
§ 7. Medlemsmødet
Stk. 1. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne. Alle medlemmer har stemmeret på møderne. Afstemning foregår ved simpel stemmeflertal.
Stk. 2. Medlemsmøde afholdes efter behov og indkaldes af bestyrelsen.
Indkaldelse til medlemsmøderne sker i referat fra foregående medlemsmøde. Dagsorden udsendes senest 4 dage før mødets afholdelse samt offentliggøres på afdelingens hjemmeside. Punkter til medlemsmødet kan fremsendes til kontaktpersonen ind til 8 dage før mødets afholdelse og skal angive, hvad punktet handler om, samt en motivation for punktet.
Stk. 3. Dagsordenen for medlemsmødet skal indeholde mindst følgende punkter
• Valg af dirigent og referent
• Godkendelse af dagsorden
• Godkendelse af referat
• Eventuelt
• Tid og sted for næste møde
• Foreløbig dagsorden for næste møde
Stk. 4. Der udarbejdes et beslutningsreferat fra mødet. Referatet offentliggøres på afdelingens hjemmeside og via mail senest 4 dage efter mødets afholdelse og godkendes af medlemsmødet på det efterfølgende møde.
Stk. 5. Mindst et medlem af bestyrelsen er delegeret til Enhedslistens årsmøde. Øvrig(e) delegerede vælges af medlemsmødet.
§ 8. Bestyrelsen
Stk. 1. Bestyrelsen er afdelingens højeste myndighed mellem medlemsmøderne.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 uge efter valget med en kontaktperson og en kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger bestyrelsesmøder og fordeler ansvarsområder og arbejdsopgaver.
Stk. 5. Afdelingens politiske linje fastlægges på medlemsmøder. Ingen kan på vegne af Enhedslisten i Assens indgå aftaler med samarbejdspartnere, før der er indhentet mandat fra bestyrelsen eller medlemsmødet.
Stk. 6. Bestyrelsen og de(n) valgte repræsentant(er) i kommunalbestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på afdelingens vegne eller træffe beslutninger. Medlemsmødet orienteres om beslutninger og kan omstøde dem.
Stk. 7. Bestyrelsen er ansvarlig for
• at følge op på medlemsmødets og generalforsamlingens beslutninger
• afdelingens økonomi, i samarbejde med kassereren. Se dog § 16
• indkaldelse til og afholdelse af medlemsmøder og generalforsamling
Stk. 8. Bestyrelsens møder er åbne for alle medlemmer af afdelingen. Disse har stemmeret på bestyrelsesmøderne. Medlemmerne skal have adgang til indkaldelser og referater fra bestyrelsens møder.
Stk. 9. Suppleanter for bestyrelsen indtræder i bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem udgår. Suppleanterne modtager indkaldelse til alle bestyrelsesmøder og kan deltage i disse.
§ 9. Afstemning
Stk. 1. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal medmindre vedtægterne foreskriver andet.
Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot én stemmeberettiget ønsker dette.
Stk. 3. Til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har kun fremmødte medlemmer mulighed for at stemme på de opstillede kandidater.
§ 10. Opstilling til byrådsvalg
Stk. 1. Kandidater til byrådsvalg i Assens Kommune vælges senest 3 måneder før valget på et opstillingsmøde. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Mødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel.
§ 11. Eksterne poster i Assens Kommune
Stk. 1. Besættelse af poster i kommunale råd, udvalg og nævn, der ikke er forbeholdt byrådsmedlemmer, foretages af medlemsmødet.
Stk. 2. Enhedslistens medlemmer, som vælges til byråd, råd, udvalg eller nævn med honorar, i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten, betaler partiskat efter gældende regler.
§ 12. Økonomi
Stk. 1. Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen og kassereren er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen.
Stk. 3. Afdelingens regnskab er åbent for alle medlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.
Stk. 4. Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende bestyrelsen orienteret. Midler, som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto.
§ 13. Vedtægtsændringer
Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægterne kan fremsættes af alle afdelingens medlemmer. Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelse af generalforsamling.
 Ændringsforslag skal sendes ud til alle medlemmer senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver enten 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede, eller almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
§ 14. Nedlæggelse
Stk. 1. Til nedlæggelse af afdelingen kræves 2/3 flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Stk. 2. I tilfælde af afdelingens nedlæggelse tilfalder afdelingens økonomiske aktiver Enhedslisten – de rød-grønne.
§ 15. Hæftelse
Afdelingen hæfter for de forpligtelser, der påhviler den, med denne til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 16. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen den 25-3-2014.